Prodej ze dvora

Prodejem ze dvora se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.

Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora:

Zákon 166/1999 Sb., veterinární zákon, § 27a a vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

V této vyhlášce jsou stanoveny podmínky distribuce malých množství produktů pocházejících z hospodářství chovatele.

Pro kategorii Včelí produkty jsou stanoveny tyto podmínky:

• Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a která je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde dle § 10, odst. 3 jsou od daně, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny:

 a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo.

 

 

Všechny druhy medu si můžete zakoupit u nás - info na www.medovezdravi.cz

Informace o našem včelaření připravujeme na www.vcelifarma-borsov.cz